ייעוץ ושירות לקוחות: 1-700-500-154

סל קניות: 0 מוצרים.

תקנון ותנאי שימוש באתר

אתר "עולם צמחי המרפא" שייך לחברת עולם צמחי המרפא בע"מ.
פרטי התקשרות:
כתובת: דיזנגוף 132 (פינת גורדון) תל אביב.
שירות לקוחות: 1-700-500-154
דואר אלקטרוני : supportATbaraherbs.co.il

הגדרות
"התקנון" ו/או "תקנון תנאי השימוש" ו/או "תנאי השימוש" – תקנון זה.
אתר "עולם צמחי המרפא" ו/או "האתר" - www.baraherbs.co.il.
"החברה" ו/או " עולם צמחי המרפא" – חברת עולם צמחי המרפא בע"מ, ח.פ. 514072032, לרבות עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה.
"החנות הווירטואלית" – אתר "עולם צמחי המרפא" הינו אתר אינטרנט המנהל בין היתר חנות וירטואלית למכירת מוצרים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
"המוצר" ו/או "המוצרים" – כל מוצר אשר יוצע למכירה ע"י האתר.
"המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו, וידיאו, קובץ, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פרטי מוצרים, מחירים, פירוט המרכיבים וכד'.
"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן, בין באמצעות מחשב נייד או נייח ובין באמצעות כלי תקשורת אחר (מכשיר טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכיוצ"ב) ובכל אמצעי או דרך גישה אחרים, והכל בין אם ביצע רכישה או התקשרות אחרת עם החברה ובין אם לאו.
"מזמין" / "לקוח" – משתמש אשר הזמין ו/או רכש מוצר/ים באמצעות האתר.
"ימי עסקים" – ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חג, מועדים ושבתון.
"כוח עליון" – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני ו/או אקט של טרוריזם ו/או פיגוע ו/או מזג האוויר ו/או אסון טבע ו/או שיטפון ו/או שריפה ו/או פעולה ו/או החלטה משפטית ו/או מדינית ו/או שביתה ו/או סכסוך עבודה וכיוב' ו/או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי ו/או בשליטת החברה. 

השימוש באתר ובחנות הווירטואלית
-השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון תנאי השימוש, וייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות שונים באתר עצמו, כאשר בכל סתירה בין הדברים, הוראות התקנון תגברנה.

-השימוש באתר ורכישת מוצרי החברה באמצעותו מהווים הסכמה בלתי מותנית וחד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם בכל הזמנים.
-המזמין מצהיר בזאת כי הוא יודע כי תקנון תנאי השימוש מהווה הסכם לכל דבר ועניין בינו לבין החברה, הניתן לאכיפה ע"י הערכאות המשפטיות.
-החברה רשאית לבצע בכל עת שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושו באתר מסכים המשתמש להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
-כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה בחנות הווירטואלית בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
-המשתמש באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל. באם המזמין הינו תאגיד ולא אדם פרטי, האדם המבצע את ההזמנה מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו מוסמך ע"י התאגיד לפעול ולהתחייב במקומו בהתחייבויות עפ"י תנאי השימוש.
-המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל ויש לו הזכות וההרשאה להשתמש בכרטיס האשראי ולבצע את הזמנה באתר.
-המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. ץ
-המזמין וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר ובחנות האתר.
-במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל משתמש להזין פרטים שונים, כמצוין וכאמור לעיל, שמסירתם הינה תנאי הכרחי לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, אולם אינה מחויבת על פי החוק. על משתמש בחנות האתר חלה חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. מפעילי האתר שומרים על זכותם לפעול - לפי שיקול דעתם הבלעדי - במקרה בו משתמש בחנות האתר יפר התחייבות זו, לרבות (אך לא רק) בדרך של ביטול חד- צדדי של ההזמנה ו/או המנוי ו/או העסקה או הגבלתם.
-מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה בחנות האתר של משתמש הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש באתר לבצע את הרכישה ו/או לעסקת הרכישה עליה התחייב.
-האתר מפרסם אמנת שירות בכתובת: www.baraherbs.co.il/index.php/amana.html. אמנה זו כפופה לתקנון זה והיא מוצעת כחלק משירות הוגן לקהל הלקוחות והמבקרים באתר.
 
הזמנת מוצרים באתר
-על מנת לרכוש את המוצר דרך האתר, על המשתמש לוודא כי כל פרטי ונתוני המוצר אכן מתאימים למבוקש ע"י המשתמש, וכן לפעול בהתאם להנחיות המפורטות באתר באשר לרכישת המוצר דרך האתר ויתר פרטי הליך הרכישה, לרבות הותרת פרטים אישיים, פרטי כרטיס אשראי וכיו"ב. עם סיום ביצוע ההזמנה יאשר המשתמש את פרטי ההזמנה (להלן: "ההזמנה"). ההזמנה תחשב כהסכמת המזמין לרכוש את המוצר והתחייבותו של המזמין לפעול על פי הוראות תנאי השימוש. לחברה הזכות בהתאם לשיקול דעתה לבצע מול המזמין אימות טלפוני של פרטי המזמין וההזמנה, בטרם קבלת ההזמנה.
-ההזמנות יבוצעו באמצעות אמצעי התשלום המקובלים על ידי החברה בעת ההזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
-לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח למזמין הודעה לדוא"ל שההזמנה התקבלה בהצלחה. אין בהודעה זו כדי קיבול ההזמנה מצד החברה או אישור כי המוצר נמצא במלאי. באם לא קיבל המזמין כל אישור על קבלת ההזמנה ו/או הודעת סירוב ו/או ביטול באתר ו/או באמצעות אחד מאמצעי ההתקשרות שציין בעת ההזמנה, מתחייב המזמין ליצור קשר עם החברה על מנת לברר האם העסקה אושרה.
-ביצוע ההזמנה כפוף לאישורה ע"י חברת האשראי של המזמין. עם זאת, לחברה שמורה הזכות שלא לאשר את אמצעי התשלום מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. במידה וחברת האשראי תאשר העסקה, ובמידה והחברה תאשר את העסקה, תיחשב ההזמנה כמאושרת והמוצר יישלח למזמין באמצעי המשלוח שהוא בחר במעמד ההזמנה.
-החברה שומרת לעצמה לבחור את חברת המשלוחים אשר תתאים בעיניה למשלוח מוצריה למזמינים וכן להחליפה בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, לחברה ו/או מי מטעמה הזכות להתנות העברת המוצר לידי הלקוח, בהצגת אישור ההזמנה, תעודה מזהה וכרטיס האשראי אשר שימש לביצוע ההזמנה.
-אחריות החברה למוצר מסתיימת במועד מסירתו לידי המזמין (במקרה של איסוף עצמי) ו/או הגורם שנבחר לביצוע האספקה (חברת שליחויות, דואר ישראל וכד'), במקרה של שליחתו.
-מוסכם ומובהר כי המזמין יישא בכל עלויות משלוח המוצר אליו, בצורת המשלוח אשר פירט במסגרת ההזמנה, ועלויות אלה יתווספו למחיר ההזמנה וישולמו על ידו במעמד התשלום עבור ההזמנה באתר האינטרנט.
-המזמין מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מסכים שהחברה תחייב את כרטיס האשראי בכל התשלומים בהם יהיה המזמין חייב על פי הוראות תנאי השימוש, בכל זמן שתבחר החברה, החל ממועד ההזמנה, וכן מסכים המזמין כי החברה תחייב את כרטיס האשראי במועד מאוחר יותר באם נכחה החברה לראות כי בשל טעות על המזמין לשאת בתשלומים נוספים, עפ"י הוראות תקנון תנאי השימוש.
-במידה ולאחר ביצוע ההזמנה יתברר לחברה כי המוצר לא מצוי במלאי או חלה טעות אחרת לגביו ו/או במקרה שהעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי ו/או במידה ומכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט החברה שלא לקבל את ההזמנה, תמסור החברה למזמין הודעה, באחד מאמצעי ההתקשרות שציין המזמין בעת ההזמנה, כי ההזמנה מבוטלת, ובמקרה כאמור לא תהא למזמין כל טענה כלפי החברה, מכל סוג ומין שהוא. לחילופין, תציע החברה למזמין מוצר חלופי ובמידה ולא יקבל המזמין את ההצעה תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה ולא תישא באחריות כלשהי ולא תחויב בהוצאות כלשהן בגין הביטול.
-כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
-בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מבעלי האתר ו/או מפעיליו לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת כלשהי, יהא האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. 
 
מועדי אספקה
-החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לשלוח את המוצרים מיד עם קבלת ההזמנה והסדרת התשלום ע"י המזמין. החברה מתחייבת לזמן אספקה של 14 ימי עסקים מיום קבלת התשלום עבור ההזמנה. ספירת ימי האספקה מתחילה מיום העסקים הראשון שאחרי יום קבלת התשלום ע"י החברה.
-אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, באופן המשלוח שייבחר על ידי המזמין במעמד ההזמנה באתר. החברה פטורה מאחריות כלשהי בגין עיכוב מצד גורם האספקה בביצוע האספקה בפועל, ו/או בגין כל עיכוב מכל סיבה שהיא אשר אינה בשליטתה של החברה.
-אם נמסרו לחברה פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים ו/או לא נכונים, יתארך מועד האספקה עד לברור העניין ואין החברה ו/או האתר נושאים בכל אחריות לגבי האיחור במקרה זה. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצר בשל סיבה שאינה בשליטתה הבלעדית. 

מדיניות החלפת מוצרים
-האתר יחליף מוצר או יחזיר את תמורתו של מוצר אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר המצטברים אשר יפורטו להלן:
-המוצר הוחזר בתוך 14 יום ממועד קבלתו בידי הלקוח.
-המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.
-המוצר נשלח בדואר רשום ל-"עולם צמחי המרפא" דיזנגוף 132 (פינת גורדון) תל אביב.
-שמו ופרטיו המלאים והמדויקים של הלקוח צורפו למוצר.

ביטול עסקה/מכירה
-מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
-לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
-רק מוצרים שלא נעשה בהם שימוש והם באריזתם המקורית ולא נפתחו - יוחלפו או יוכלו לבטל את העסקה עליהם.
-ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה במייל לעולם צמחי המרפא - supportATbaraherbs.co.il, או באמצעות טלפון: 1-700-500-154

תכני האתר וזכויות יוצרים
-כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, לרבות
שם האתר, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר, הם רכושה של החברה, וזאת בין אם
נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. תמונות המוצרים באתר עשויות לעיתים להיות להמחשה בלבד.
-אין לעשות כל שימוש ו/או הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הוצאה לאור ו/או העתקה ו/או הצגה בפומבי ו/או מסירה לצד שלישי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים) ו/או פרסום המידע המופיע באתר באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת ו/או כל שימוש אחר בכל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר.
-התוכנים המצויים באתר הינם לשימושו הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש.
-החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעדכנו ו/או לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, מבנהו, השירותים המוענקים במסגרתו, היקפם וזמינותם, לרבות המחירים הכלולים באתר, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצדה, לרבות סגירת האתר כליל ללא מתן כל הודעה מוקדמת - והכל מבלי שלמשתמש תהא דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 
קניין רוחני
-זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודי ואיסוף המידע של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדיים של החברה אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
-כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית (Hyperlink), בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם, כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר, ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.
 
קישוריות (links / hyperlinks)
-באתר עשויות להופיע קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ישראלים או זרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה.
-אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
-קישורית לאתר שאינו החברה, אינה מעידה על כך כי החברה אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר – על כן יש לקרוא בעיון את אמנת הפרטיות של האתר אליו מובילות קישוריות כאמור. 

הודעת שחרור מאחריות
החברה והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת מהשימוש באתר ו/או במוצרים הנמכרים דרכו ו/או בהתייחס למידע המופיע באתר ו/או לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או באמצעות קישור מן האתר ו/או לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר ו/או לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. השימוש באתר, בתכנים ובמוצרים נעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש. 
 
אחריות לשימוש באתר
-אתר "עולם צמחי המרפא" - http://www.baraherbs.co.il השקיע משאבים רבים ביצירת מערכת לאבטחת מידע ולשמירה על הפרטיות, המבוססת על הכלים המתקדמים ביותר בתחום זה. האתר עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר: PCI DSS. התקשורת עם הלקוח מתבצעת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול SSL 128 BIT - הפרוטוקול הנו סטנדרט עולמי, המאפשר הצפנה של מידע המועבר בין השרת לדפדפן של המשתמש. יתרה מזאת, אין האתר שומר או מעביר את פרטי האשראי במאגרי הנתונים של האתר וכך מונע חשיפה מיותרת של הפרטים, מגדיל את ביטחון המשתמשים ומעניק הגנה מרבית לפרטיותם.
-החברה מתחייבת לעשות מאמץ למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת
שהשירות באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר
ו/או לנזקים, קלקולים, תקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר), אצל האתר ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו. המשתמש
מצהיר ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
-האתר בכללותו - כולל כל מידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר - מוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא ("As-Is"). המשתמש ו/או מי מטעמו מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או בעליה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין השימוש באתר בכללותו, לרבות אך לא רק תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ולדרישותיו, ומצהיר כי החברה האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', אינם אחראים ולא יישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירה לפרטיות המשתמש ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת ו/או אובדן נתונים ו/או הונאה ו/או אובדן רווחים ו/או הפסדים ו/או נזקים ישירים ו/או עקיפים, כספיים ו/או נזיקיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
-החברה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה ו/או שימוש לרעה ו/או שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בכרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986 לשם ביצוע פעולה באתר ו/או בניגוד לדין. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
-במסגרת קבלת שירותים בתשלום כאמור, נדרש המשתמש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977. מובהר ומודגש: מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונו החופשי של המשתמש בלבד, והוא אינו חייב לעשות כן. עם זאת, אי מסירת פרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותי האתר.
-המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, בשל כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.
-החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתר והחברה, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.
 
אחריות לגבי המידע והמוצרים
-המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והחברה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי בעניין.
-נתוני המוצרים המופיעים באתר "עולם צמחי המרפא" הם כפי שנמסרו למי ממפעילי האתר ו/או הנהלת האתר על ידי יצרני המוצרים הללו והנם באחריותם הבלעדית. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אתר "עולם צמחי המרפא" לא יהיה אחראי לתוכנם ונכונותם של נתונים אלו.
-התכנים המופיעים באתר נועדו להרחיב את ידע המשתמשים בנושא צמחי המרפא ולספק אינפורמציה בלבד. התכנים מהווים דעתו האישית של הכותב בלבד, אשר אינה מחייבת את אותו כותב ו/או את החברה ו/או את האתר ו/או מי מטעמו. כמו כן התכנים באתר הינם תלויי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה לגופו ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
-תכני האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.
-בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר אלא להיוועץ ללא כל דיחוי עם רופא מומחה ו\או לפנות באופן מידי לקבלת טיפול במוקד קופת החולים ו/או בית החולים הקרוב. השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בקופת החולים ו/או בית החולים עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית.
-האתר יספק אך ורק מוצרים אשר למיטב ידיעתו הינם חדשים ותקינים.
-מובהר, כי אחריות האתר למוצרים המתפרסמים בו מוגבלת לגובה עלות המוצר בלבד. האחריות על טיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן בלבד בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981 והתקנות שהוצאו מכוחו ולדין בכלל.
-בעת שימוש במוצרים הנמכרים באתר יש לפעול רק על-פי ההנחיות וההתוויות המפורסמות בצמוד לכל מוצר. אין לראות במידע המפורסם באתר משום הבטחה ו/או התחייבות לתוצאה כלשהי ו/או הטלת אחריות כלשהי על האתר ו/או מי ממפעיליו לאופן פעילות המוצרים הנמכרים בו.
-המשתמש מצהיר ומסכים כי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות כלפי המזמין ו/או כל צד שלישי בנוגע למוצר, לרבות בעניין כל נזק ישיר ו/או נזק עקיף שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בגלל המוצר ו/או בעקבות השימוש בו ו/או אי אפשרות השימוש בו ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או לכל נזק מכל סוג ומין שהוא אשר נגרם ע"י המוצר ו/או אי תקינות המוצר.
 

שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות
-החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש/המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו/או SMS. הנהלת האתר מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים שלישיים חיצוניים. אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני יוכל להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מהמערכת על ידי משלוח דוא"ל חוזר לכתובת supportATbaraherbs.co.il
-כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות.
-הקישוריות באתר מובילות לאתרים אשר אינם מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה, ולכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר לקרוא ולבדוק היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים שאליהם מובילות הקישוריות לפני מסירת פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתרים הנ"ל, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהמשתמש ישאיר באתרים אלה.

מידע על פרטיות
החברה לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.

הדין החל וסמכות שיפוט
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב, בישראל.

שונות
הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.